پرسشهای متداول آموزش آنلاین - ثبت نام

خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما، گفتگو
این صفحه توضیحی جهت سیاستهای خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در “آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا” می باشد.
با دسترسی به “خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا”, پیروی از این قوانین را قبول میکنید. اگر این قوانین را قبول ندارید لطفا از "آموزش آنلاین موسسه پیام پرس خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا "استفاده نکنید. این قوانین در " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا"در هر زمانی ممکن است تغییر کند و ما تمام سعی خودمان را خواهیم کرد که این تغییرات را به شما اطلاع دهیم، با این وجود باید قوانین موجود را در بازه های زمانی منظم کنترل کنید و از تغییرات آنها آگاه شوید. اگر قوانین موجود در " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا " تغییر کند و شما به استفاده از آن ادامه دهید، این بدان معنا خواهد بود که شما این قوانین را پذیرفته اید.
انجمن‌های ما توسط سایت ایجاد شده اند که تحت لایسنس “General Public License” فعالیت میکند و قابل بارگیری است. این نرم افزار تنها نرم افزاری است برای تسهیل بحث وگفتگو در اینترنت است. این موسسه مسئول هیچگونه محتوا و یا رفتاری که مورد تأیید و یا عدم تأیید دیگران باشد، نیست .
" خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا " توسط سایت فارسی سازی شده اند. و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب و محتوای موجود در سایت های استفاده کننده از آن را ندارد.
شما موافقت میکنید که مطالب مستهجن،مبتذل،افترا آمیز،توهین آمیز،تهدید کننده و هرگونه مطلب مخالف با قوانین کشورتان و قوانینی که " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا " در آن کشور میزبان شده است و همچنین قوانین بین الملل، ارسال نکنید. در غیر این صورت به طور سریع و همیشگی تحریم خواهید شد، اگر از جانب سرویس خدمات دهی اینترنت شما، نامه ای مبنی بر تخلف شما دریافت کنیم این تالار حق تحریم شما را دارد. موافقت میکنید که " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا" حق ویرایش ،حذف، انتقال و قفل کردن موضوعات را در هر زمانی داراست. طبق موافقت نامه تمامی اطلاعات وارد شده شما در تالار در پایگاه داده ما ذخیره خواهد شد. این اطلاعات به هیچ وجه با سایتی دیگر به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

سیاست حفظ اسرار

خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما، گفتگو
این صفحه توضیحی جهت سیاستهای خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در “آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا” می باشد.
با دسترسی به “خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا”, پیروی از این قوانین را قبول میکنید. اگر این قوانین را قبول ندارید لطفا از "آموزش آنلاین موسسه پیام پرس خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا "استفاده نکنید. این قوانین در " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا"در هر زمانی ممکن است تغییر کند و ما تمام سعی خودمان را خواهیم کرد که این تغییرات را به شما اطلاع دهیم، با این وجود باید قوانین موجود را در بازه های زمانی منظم کنترل کنید و از تغییرات آنها آگاه شوید. اگر قوانین موجود در " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا " تغییر کند و شما به استفاده از آن ادامه دهید، این بدان معنا خواهد بود که شما این قوانین را پذیرفته اید.
انجمن‌های ما توسط سایت ایجاد شده اند که تحت لایسنس “General Public License” فعالیت میکند و قابل بارگیری است. این نرم افزار تنها نرم افزاری است برای تسهیل بحث وگفتگو در اینترنت است. این موسسه مسئول هیچگونه محتوا و یا رفتاری که مورد تأیید و یا عدم تأیید دیگران باشد، نیست .
" خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا " توسط سایت فارسی سازی شده اند. و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب و محتوای موجود در سایت های استفاده کننده از آن را ندارد.
شما موافقت میکنید که مطالب مستهجن،مبتذل،افترا آمیز،توهین آمیز،تهدید کننده و هرگونه مطلب مخالف با قوانین کشورتان و قوانینی که " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا " در آن کشور میزبان شده است و همچنین قوانین بین الملل، ارسال نکنید. در غیر این صورت به طور سریع و همیشگی تحریم خواهید شد، اگر از جانب سرویس خدمات دهی اینترنت شما، نامه ای مبنی بر تخلف شما دریافت کنیم این تالار حق تحریم شما را دارد. موافقت میکنید که " خبرنامه، پرسشهای متداول، راهنما و تالارهای گفتگو در آموزش آنلاین موسسه پیام پرسا" حق ویرایش ،حذف، انتقال و قفل کردن موضوعات را در هر زمانی داراست. طبق موافقت نامه تمامی اطلاعات وارد شده شما در تالار در پایگاه داده ما ذخیره خواهد شد. این اطلاعات به هیچ وجه با سایتی دیگر به اشتراک گذاشته نخواهد شد.